𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 & 𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝑯𝒐𝒊𝒂𝒏
Concept & Styling:⠀A Passionate Journey
Workshop: Phan Tien p h o t o g r a p h y
Photographer: Hako Wedding 
Workshop Coordinator: Hands Heart
Wedding day shoot planner: Meraki Wedding Planner
Venue: AN Villa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *